Bất cập liên quan đến giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

375

Bất cập liên quan đến giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất – Th.s Châu Hoàng Thân – Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ