Bất cập trong quy định của pháp luật về Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

657

Bất cập trong quy định của pháp luật về Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng – Th,s Châu Hoàng Thân – Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ