Nghị định 47-2014-ND-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

442

Download54
Stock
File Size1.27 MB
Create Date27/06/2017
Tải tài liệu

Nghị định 47-2014-ND-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.