Giải phóng mặt bằng tạo nên chuyển biến tích cực về đời sống

757