Hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh là tiền đề phát triển kinh tế – xã hội

619