Văn bản nghị định

Danh sách văn bản nghị định

Tên tài liệu Tải tài liệu
Nghị định 47-2014-ND-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
  1 tập tin      54 các tài liệu
Tải tài liệu
Nghị định 43-2014-ND-CP về hướng dẫn Luật Đất Đại 2013
  1 tập tin      46 các tài liệu
Tải tài liệu